Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
© 2021 İklime Dirençli Tarım Platformu
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
Kullanılan içeriklerin tüm hakları saklıdır.
Gizlilik Politikası/Kullanım Koşulları
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Hakkında

İklim Tarım Platformu

İklime Dirençli Tarım Ağı Projesi

Sivil Toplum Ağ ve Platformları için Destek Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen İklime Dirençli Tarım Ağı Projesi, Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) ve Konya Önder Çiftçi Derneği (KOCD) ortaklığında Doğa Koruma Merkezi Vakfı tarafından yürütülmektedir.

2 Mart 2020 tarihinde başlayan ve süresi 36 ay olan İklime Dirençli Tarım Ağı projesinin amacı iklim değişikliğinin tarıma etkisi konusunda bilgi ve deneyimlerin bir araya getirilmesi, tarımın iklim değişikliğine uyumuna yönelik uygulamaların paylaşıldığı bir platform kurulması ve platformun güncel tutulması için içerik sağlayacak bir sivil toplum ağı oluşturulmasıdır.

İklim değişikliği ve tarım alanında çalışmalar yürütmekte olan sivil toplum kuruluşlarından oluşacak bu ağın hem kendi hem de Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin deneyimleri yoluyla Türkiye’de iklime dirençli tarım için iletişim, erişim ve iş birliği yapma kapasitesi güçlendirilecektir.

Tarımın iklim değişikliğine dirençli hale gelmesinde çözüm önerilerini yerel, ulusal ve uluslararası gündemde ön plana çıkarmak amacıyla bir araya getirecek İklime Dirençli Tarım Ağı’nın çalışmaları için Konya, Şanlıurfa ve Antalya pilot il olarak belirlenmiştir.

İklime dirençli tarım konusunda bilgi ve deneyimi bir araya getirmek, yaygınlaştırmak ve paylaşımlarda bulunmak amacıyla kurulan İklim Tarım Platformu, iklim değişikliği ve tarım alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, hükümet yetkilileri, akademi, çiftçi ve özel sektör arasında geliştirilmiş diyalog ve iş birliğini sağlayacaktır.


https://dkm.org.tr/

https://twitter.com/IklimTarim

https://instagram.com/iklimedirenclitarim

https://www.facebook.com/groups/iklimtarim/

Doğa Koruma Merkezi (DKM)

DKM, 2004 yılında Ankara-Türkiye'de kurulmuş bir vakıftır. DKM, sağlıklı bilimin akılcı kullanımıyla biyolojik çeşitliliğin etkin bir şekilde korunmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini sağlamayı amaçlar. DKM'nin çalışmalarının ana odağı biyoçeşitlilik olsa da, uygulama alanları doğası gereği farklı konuları kapsar. DKM, doğa korumayı çevreci bir uğraş olarak görmemekte, sosyal, ekonomik ve politik konuları göz önünde bulundurarak ele alınması gereken çok disiplinli bir konu olarak görmektedir. Doğa korumayı ana araç olarak sürdüren DKM çalışmaları, tarım ve kırsal kalkınmayı benimseyerek, AB Politikaları ışığında hükümet ve akademik kurumlarla toprak ve su kaynaklarının korunması için daha iyi yönetim sistemleri geliştirmeye, iyi uygulamalar oluşturmaya, çiftçi ve çiftçi dernekleri ile birlikte Türkiye'de entegre çözümler tasarlamaya devam emektedir.

Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET)

2016 yılında kurulan Tarım ve Gıda Etiği Derneği’nin amacı; tarım ve gıda sisteminin kapsadığı tüm faaliyetlerde ortaya çıkan etik konular ve sorunlar hakkında etik farkındalık ve duyarlılık gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Hedefleri:

 • Kamu kurumlarının, özel sektör kuruşlarının ve sivil toplum örgütlerinin oluşturacağı tarım ve gıda etiği alanıyla ilgili kurullara ve karar süreçlerine katkıda bulunmak, bunları izlemek; ilkeler, normlar, yararlı modeller geliştirmek
 • Eğitime yönelik her türlü çalışma yapmak
 • Araştırma yapmak ve araştırmaları desteklemek
 • Uluslararası iş birlikleri kurmak
 • Sempozyum, kongre, çalıştay düzenlemek
 • Sertifikasyon
 • Yayın, dokümantasyon
 • Toplumu bu konuda bilgilendirmeye ve farkındalığı arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak olarak belirlenmiştir.

Konya Önder Çiftçi Derneği

Konya Önder Çiftçi Derneği’nin amacı üretimin her aşamasında ilgili konularda çiftçilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, ilgili mevzuatlara uygun tarımsal uygulamaları katılımcı yaklaşımla yapmak ve bitkisel ve hayvansal üretime yönelik sürdürülebilir üretim teknikleri konusunda her türlü bilgi ve yeni teknolojinin çiftçilere ulaştırılmasını sağlamaktır.

Hedefleri;

 • Çevrenin, doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması için üyeleri ve diğer çiftçileri bilgilendirmek
 • Üyelerin tarımsal işletmelerini daha rekabetçi bir yapıya kavuşturabilmeleri ve etkin bir şekilde ürün ve hizmet pazarına yönelmelerine katkıda bulunmak,
 • Çiftçilere işletme ekonomisi yayımı için gerekli çalışmalarda bulunmak,
 • Üyelerin gelişimi planlamaları, iş ve sermaye verimliliğinin iyileştirilmesi ve işletmelerine özgü sorunların çözümüne yönelik yayım yapmak,
 • Üyelerin mesleklerini daha iyi yapmaları için, gerekli kişisel gelişim ve girişimcilik eğitimlerini yürütmek,
 • Üyelerin faaliyetleriyle ilgili veri toplamak ve kayıt tutmak,
 • Üyelerin şirketleşme çalışmalarına, yardımcı olmak suretiyle bulundukları yerde kalkınmalarına katkıda bulunmak olarak belirlenmiştir.